Hoppa till sidinnehåll

Avgifter för omsorgsinsatser

Här hittar du aktuella avgifter för hemtjänst, trygghetslarm eller omsorg i ordinärt boende, på särskilt boende eller i bostad med särskild service efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.

Omräkning av avgifter sker årligen efter förändring av prisbasbeloppet.
Förbehållsbelopp och maxtaxa följer riksdagens beslut och Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader.

Avgifter 2024

Kostnaden delas in i följande delar.

  1. avgifter enligt Socialtjänstlagen
  2. avgifter enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS)
  3. måltidskostnader, hyra med mera.

Omsorgsavgifter

Omsorgsavgifter per månad, utifrån Socialtjänstlagen. Omräkning av avgift per dag utgår från att alla månader omfattar 30 dagar, avrundat till hela kronor.

Nivå

Beslutade insatser

Kronor per månad

1. Trygghetslarm 258
2. Satellitnavigeringslarm för utomhusvistelse, inklusive insatser enligt nivå 1. 386
3. Omsorgs- och/eller serviceinsatser upp till två gånger per månad, inklusive insatser enligt nivå 1 och 2. 772
4. Omsorgs- och/eller serviceinsatser en gång per vecka, inklusive insatser enligt nivå 1 och 2. 1 542
5. Omsorgs- och/eller serviceinsatser flera gånger per vecka, inklusive  insatser enligt nivå 1 och 2. 2 060
6. Omsorgs- och/eller serviceinsatser dagligen, inklusive insatser enligt nivå 1 och 2, samt särskilt boende för äldre eller annan heldygnsvård (”Korttidsboende”). 2 575

Avgift för dagverksamhet

Avgift för dagverksamhet debiteras utöver ovanstående med 2,8 procent av maxtaxan eller 72 kronor per dag.

Avgift som inte debiteras

Avgift debiteras inte för beslut om avlösning i hemmet, ledsagning och ledsagarservice, kontaktperson, boendestöd eller meningsfull sysselsättning.

Avgifter enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS

För LSS-insatserna 1-7 och 9-10 enligt 9 § debiteras inga avgifter. För ”barnboende” (9 §, p. 8) debiteras avgift på samma grunder som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av föräldrarna enligt lagen om underhållsstöd (SFS 1996:1030), vilket framgår av cirkulär 2006:54 från Sveriges Kommuner och Regioner.

Avgift måltider

För måltidskostnader följer KSON Socialstyrelsens rekommendationer. Måltidskostnaderna justerats normalt enligt konsumentprisindex (juli-juli), vilket inför 2024 innebär 9,3 procent.  Omräkning av avgift per dag utgår från att alla månader omfattar 30 dagar, avrundat till hela kronor.

Måltider

Kronor

Inkluderar alla måltider 3.750.00

Tillkommande avgifter

Ingen måltidsavgift debiteras vid beslutad korttidstillsyn enligt LSS 9 §, p.7. Utöver avgifter för omsorg och måltider tillkommer hyra i särskilt boende, hem för vård och boende samt i familjehem.

Har du frågor om omsorgsavgifterna?

Kontakta då en avgiftshandläggare.

Senast ändrad: 2024-02-28