Hoppa till sidinnehåll

Bidrag för bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är till för dig med en bestående funktionsnedsättning och som behöver förändra din bostad för att kunna leva ett självständigt liv.

Bidraget ska användas till åtgärder som regleras i lag (2018:222) om bostadsanpassning, BAB, vilket möjliggör ett fortsatt självständigt liv i den egna bostaden.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Det gäller åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att din bostad ska bli ändamålsenlig och att du ska få ditt dagliga liv att fungera.

Bidraget kan till exempel ges för att du ska klara av att ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien.

Exempel på anpassningar är:

  • Utjämning av trösklar
  • Montering av stödhandtag
  • Montering av ledstång eller ramp
  • Iordningställande av duschplats
  • Installation av spisvakt

Bostadsanpassning, så går det till

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning, oavsett ålder, kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Du kan söka bidrag för anpassningsåtgärder i den bostad som du bor permanent i.

Bidrag ges till enskild person vare sig du äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt.

Bidrag kan inte beviljas för anpassning i fritidshus.

Har du frågor om bostadsanpassning eller om du behöver få en blankett för ansökan hemskickad, kontakta oss på 0176-713 00 och be att få prata med en handläggare för bostadsanpassningsbidrag

På ansökan ska du uppge vilka åtgärder som du söker bidrag för. Du skriver detta direkt på ansökningsblanketten.

Ansökan ska skrivas under av den som söker bidrag eller av legal företrädare. Om din ansökan är ofullständig skickas den tillbaka till dig för komplettering.

Ansökan skickar du till följande adress:
Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Tillsammans med ansökan ska du också skicka in ett intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller annan sakkunnig som beskriver nödvändigheten av åtgärd för bostadsanpassning.

Tycker du att det är svårt att fylla i ansökan kan den som skriver intyget hjälpa dig.

Om du inte själv äger din bostad behöver din fastighetsägare lämna skriftlig godkännande att anpassningarna får utföras.
Om någon annan står på hyreskontraktet eller äger bostaden tillsammans med dig behöver även de skriftligt godkänna att anpassningarna får utföras.

Fastighetsägaren ska utlova att inte kräva ersättning av dig eller annan som innehar nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna vid en eventuell flytt.

Blankett för ägarmedgivande

Sjukvård och omsorg i Norrtälje utreder och beslutar om bidraget.

Du kan få bifall eller avslag på din ansökan. Beslutet skickas till dig per post.

Om du blir beviljad bostadsanpassningsbidrag så framgår det av beslutet till vilken åtgärd bidrag beviljats och med vilket bidragsbelopp. Din handläggare har bedömt det beloppet som skäligt för att kunna utföra de åtgärder som du beviljats bidrag för.

Om du inte blir beviljad bostadsanpassningsbidrag har du alltid möjlighet att överklaga ditt beslut till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar finns på beslutet som skickas till dig.

Möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag vid köp eller byte av bostad är begränsade.
Om du ska flytta är det viktigt att du gör ett genomtänkt val av ny bostad.
Är den nya bostaden uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning får du inte bidrag för vissa åtgärder. Det kan handla om brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

Du som har blivit beviljad bidraget kan själv beställa arbetet från en entreprenör. Behöver du hjälp att få anpassningen utförd kan du lämna Sjukvård och omsorg i Norrtälje en fullmakt för beställning och utbetalning av bidraget direkt till entreprenören.

Tänk på att det är konsumenttjänstlagen (1985:716) som gäller mellan dig och entreprenören.

Om du tidigare har fått bostadsanpassningsbidrag till en installation av teknisk utrustning, till exempel en hiss eller dörrautomatik, så kan du ansöka om bidrag för eventuella reparationer, service och besiktningar. Du ska fortfarande ha ett behov av installationen.

Bidraget täcker vad som är skälig kostnad för reparation, service och besiktning.

Blankett för reparationsbidrag

Vid återställning av anpassningar som utförts i din fastighet kan du som fastighetsägare söka återställningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (lag 2018:222)

Bidrag kan beviljas för att återställa åtgärder som har utförts i eller i anslutning till en hyresrätt, eller småhus som hyrs ut.

Bostadsrättsföreningar kan beviljas återställningsbidrag för återställning i anslutning till lägenheten, till exempel i trapphus eller entrén. Bidrag lämnas inte för att återställa anpassningar inne i bostadsrättslägenheten.

För att få bidrag ska anpassningen inte längre utnyttjas för sitt ändamål eller vara till nackdel för husets boende.

Ägare av småhus kan inte få återställningsbidrag. Den som anpassat sin egen villa kan alltså inte få återställningsbidrag om behovet av anpassningen upphört.

Blankett för ansökan om återställningsbidrag

Kontakt

0176-713 84 else-marie.pettersson@norrtalje.se

Kontakt

0176-746 34 rosa.villavicencio@norrtalje.se

Självservice

Bostadsanpassningsbidraget är till för dig med en bestående funktionsnedsättning och som behöver förändra din bostad för att kunna leva ett självständigt liv. Med ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller annan sakkunnig som intygar att åtgärden är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Starta e-tjänsten Bidrag för bostadsanpassningAnsökningsblankett Bidrag för bostadsanpassning
Senast ändrad: 2024-02-28